Dunivá priepasť

Táto nedávno objavená priepasť sa nachádza vyššie na ľavom svahu nad aktívnou lievikovitou krasovou jamou pri predchádzajúcej jaskyni. Vertikálny otvor s rozmermi 1,1 x 1,7 m je v lesnom poraste asi 50 m od Jaskyne pri Holom vrchu, v nadmorskej výške ca 347 m, v katastrálnom území obce Drienčany.

Lokalitu zaregistrovali L. Iždinský, M. Ternák, I. Balciar, M. Szabó a J. Rešetár 17. 6. 1998. V ten istý deň sa začalo s prehĺbením. V roku 1998 bolo na tejto lokalite zorganizovaných ešte 6 akcií. Bolo prekonané pseudodno v hĺbke 6 m, ale ďalšie pokračovanie bolo zasutené. Kopalo sa ručne, hlinito-kamenitá a balvanovitá sutina bola vyťahovaná kladkami. Na akciách sa zú¬častnili: L. Iždinský, M. Ternák, I. Balciar, M. Szabó, J. Rešetár, J. Nosáľ, M. Vytfísal, S. Scholtz, F. Radinger, J. Medveď, M. Labanc, D. Ország a V. Darnady.
V dňoch 29. - 30. 10. 1999 sa pokračovalo v odkrývačských prácach. V súčasnosti dosiahnutá hĺbka priepasti je 13 m. Práce značne sťažuje nedostatok kyslíka na dne priepasti. Údaje o prie¬pasti doposiaľ neboli publikované.
Priepasť má pravidelné vertikálne steny do súčasne zná¬mej hĺbky 13 m s približne kruhovým prierezom okolo 0,6 - 1 m. Dno vypĺňa hlinito-kamenitá, miestami až balvanitá sutina.
Z genetického hľadiska je priepasť významná, pretože môže reprezentovať starší privádzací kanál občasných povrchových tokov z východného svahu Holého vrchu do vápencového masívu. Jej odkrytie by objasnilo aj genetické vzťahy s Jaskyňou pri Holom vrchu. Dunivá priepasť je vyvinutá vo wettersteinských vápencoch.

03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5001
© RuposTel s.r.o.