Pavúčia jaskyňa

Nachádza sa taktiež na pravom brehu Drienku, približne oproti poľovníckej chate v nadmorskej výške ca 310 m. Re¬latívna výška otvoru od nivy je 33 m (zistená polygóno¬vým ťahom). Otvor s rozmermi 1 m (šírka) x 0,7 m (výška) je na strmom bralnatom svahu v lesnom poraste. Patrí do katastrálneho územia obce Rybník.

Jaskyňu našiel Jozef Gaál pri terénnom prieskume začiatkom roka 1977. Otvor bol čiastočne zakrytý naukladanými kameňmi. Jaskyňu využívali aj pytliaci. Názov však pochádza od častého výskytu pavúkov v jaskyni.
Jaskyňu zamerali 30. 7. 1977 J. Gaál, Ľ. Gaál a J. Thuróczy.
Opísal juĽ. GAÁL(1979a: 106) ako Jaskyňu č. 15 s nesprávnou dĺžkou 7,5 m, krátke zmienky bez novších údajov sa však nachá¬dzajú aj v prácach KÁMENetal. (1982: 58);Ľ. GAÁL& ŽENIŠ(1986: 36) a HOCHMUTH (1996: 63, s údajom o dĺžke 7 m). Mapajaskyne nebola doposiaľ publikovaná.
Jaskyňu tvorí jediná horizontálna chodba, ktorú však prelomová úžina v strednej časti rozdeľuje na dva priesto¬ry. Predný priestor s dĺžkou 3 m má výšku človeka. V komínovitom výbežku na strope sa nachádza úzky otvor, ktorý vyúsťuje na povrch. Zadný priestor je užší, 0,5 - 1 m, ale strop sa aj tu zdvihne na 1,8 m. DÍžka priestoru j e nece¬lých 4 m. Na konci sa rozvetvuje a končí neprielezne záva¬lom. Dno je vyplnené hlinito-kamenitou sutinou. Sintrová výplň chýba. DÍžka meračského ťahu v jaskyni je 6,7 m.
V jaskyni sa na strope vyskytujú korózne priehlbinky.Erózne stopy neboli pozorované. Jaskyňa je však vysoko vyplnená sedimentami a vzhľadom na jej horizontálny charakter môžeme predpokladať jej fluviokrasový pôvod. Leží približne v rovnakej výške ako Drienocká jaskyňa, z čoho môžeme usudzovať na jej staropleistocénny vek. Vznikla vo wettersteinských vápencoch.

© RuposTel s.r.o.