Malá hrušovská jaskyňa

Nápadný otvor s rozmermi 4 x 1,4 m (šírka x výška) krát¬kej jaskyne sa nachádza na pravom brehu Blhu v strednej časti 14 m vysokého zarasteného brala tesne pri štátnej ces¬te. K otvoru, ktorý sa nachádza vo výške 7 m nad úrovňou nivy Blhu, sa dostaneme strmým (35°) svahom násypové¬ho kužeľa, zarasteného stromami. Nadmorská výška vcho¬du je ca 244 m, katastrálne územie obce Ostrany.

Jaskyňa bola miestnym obyvateľom známa oddávna. Zdoku¬mentovali ju 26. 6. 1978 J. Gaál a Ľ. Gaál. Prvá krátka literárna zmienka o nej pochádza od Ľ. Gaála (Ľ. GAÁL 1979a: 97, ako jaskyňa č. 17), ďalšie zmienky sú v prácach KÁMEN et al. (1982: 58), Ľ. GAÁL & ŽENIŠ (1986: 36) a HOCHMUTH (1996: 61), mapa však doteraz nebola uverejnená.
Jaskyňu tvorí jediný priestor s pôdorysnými rozmermi 4 x 4 m s výškou stropu do 2 m. Dno mierne klesá na seve¬rozápad. Pokrýva ho hrubá vrstva hlinitých sedimentov. Sintrová výplň chýba, na strope sa miestami vyskytujú ko¬rózne priehlbiny.
Z genetického hľadiska jaskyňa pravdepodobne pred¬stavuje dolinou odrezaný zvyšok starej, zrejme stredno-pleistocénnej fluviokrasovej jaskyne, v súčasnosti vysoko vyplnenej sedimentami. Väčšia časť sedimentov sa do jas¬kyne dostala cez široký otvor. Otvor mohol byť rozšírený aj kryogénnymi účinkami - procesmi mrazového zvetráva¬nia. Jaskyňa sa vytvorila vo wettersteinských vápencoch.
DÍžka dostupného úseku jaskyne je 3,8 m.
Napriek otvorenému charakteru jaskyne sa v nej občas zdržiavajú aj netopiere (dňa 26. 6. 1978 tu bolo zistených 10 exemplárov).

 

Jaskyne Drienčanského Krasu, Ľ.Gaál 03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5441
© RuposTel s.r.o.