Nová Drienocká Jaskyňa

Je ďalšou jaskyňou na pravom brehu Drienku, neďaleko od predchádzajúcej. Otvor s rozmermi 0,9 (šírka) x 0,5 m (výška) sa nachádza na strmom bralnatom svahu v lesnom po¬raste v 45 m relatívnej výške od nivy potoka Drienok (merané polygónovým ťahom). Nadmorská výška vchodu je ca 320 m. Leží v katastrálnom území obce Rybník.

Jaskyňu našiel Ján Obuch pri terénnom výskume sov v roku 1996. Speleologický ju preskúmali a zamerali M. Vytŕisal, I. Balciar, J. Rešetár, S. Scholtz, V. Darnady a Ľ. Gaál 26. 7. 1996.
O jaskyni bola uverejnená správa o dokumentácii (J. GAÁL 1997: 13). Mapa doposiaľ nebola publikovaná.
Jaskyňu tvorí jediná 0,4 - 0,6 m úzka chodba, na za¬čiatku a na konci s priečnymi puklinovitými výbežkami do 2 m. Dno je nevyrovnané, spočiatku mierne stúpa, v zadnej časti však po malom skalnom stupni znovu klesá. Strop za 0,5 m vysokým vchodom sa mierne zvyšuje asi na 1,5 m, v komínovitom výbežku v zadnej časti až na 2 m. Chodba sa po 7 m (za skalným stupňom) rozdvojuje a neprielezne končí v dvoch puklinovitých výbežkoch.
Dno jaskyne pokrýva plytká vrstva humusovej hliny. V prvej polovici skalný podklad vystupuje v podobe pra¬hu. Sintrová výplň chýba, na konci sa nachádzajú ojedinelé tenké sintrové kôry.
Celková dĺžka jaskyne je 15 m.
Genetické zaradenie jaskyne je problematické. Jaskyňa je síce vcelku horizontálna, jej pozdĺžny profil je však ne¬rovnomerný, priestory nie sú vysoko vyplnené sedimenta-mi, chýbajú erózne znaky a rozšírené sú korózne priehlbiny a komínovité výbežky. Na základe týchto znakov usudzu¬jeme skôr na jej korózny pôvod, ale pravdepodobný je aj vznik horizontálnou cirkuláciou krasových vôd v období relatívneho tektonického kľudu zrejme v staršom pleisto-céne (starší mindel?).

© RuposTel s.r.o.