Michova chyža

Táto malá zaujímavá jaskyňa sa taktiež nachádza v oblasti prameňa Pod skalou. Priestranný vchod s rozmermi 1,5 m (šírka) x 4 m (výška) je v skalných bralách s balvanovitým suťoviskom východne od prameňa, v relatívnej výške 35 m od neho. Nadmorská výška vchodu je ca 325 m. Leží v katastrálnom území obce Spanie Pole.

O jaskyni sa traduje, že sa v nej skrýval zbojník menom Mi¬chal (Micho). Odtiaľ pochádza aj jej názov. Jaskyňu však radi vy¬hľadávali aj pytliaci.
Preskúmali a zamerali ju Ľ. Gaál, J. Gaál a P. Ženiš 28. 10.
1979. Po odkrytí úzkej chodby zo severnej steny vnútorného
priestoru bola jaskyňa domeraná 2. 11. 1980.
Stručné údaje sú uvedené v prácach KÁMEN et al. (1982: 58), s nesprávnym údajom o nadmorskej výške a nesprávnym názvom „Michova chata" a Ľ. GAÁL & ŽENIŠ (í 986: 36) s udaním výskytu guánových minerálov. Mapa jaskyne nebola uverejnená.
Jaskyňa pozostáva z pomerne priestrannej portálovej sály, za ktorou po 2,5 m náhle zníženie stropu oddeľuje ďalší, vnútorný priestor jaskyne s rozmermi 5 * 3;5 m, s výškou stropu spočiatku 1,3- 1,5 m, ďalej až 2 m. Na kon¬ci priestoru, vo výške 1,5 m, je krátky výbežok. Z ľavej (se¬vernej) strany priestoru vedie ťažko prístupná krátka a úzka (s prierezom 0,5 m) bočná chodba so stúpajúcim dnom. Ku koncu sa mierne rozširuje, ale končí neprielezne.
Rovné dno pokrýva hlinitá až hlinito-kamenitá sutina. Kvaple chýbajú, ale miestami, najmä v puklinách sa vyskytujú jemné povlaky bieleho sintra.
Celková dĺžka jaskyne je 14 m, prevýšenie 1,9 m.
Znaky erózie v jaskyni neboli zistené. Preto ju môžeme z genetického hľadiska klasifikovať ako korózno-kryogén-nu jaskyňu. Podstatná časť priestorov sa vytvorila koróz¬nou cestou, ale predné priestory boli zrejme rozšírené aj mrazovým zvetrávaním a následným opadávaním časti horniny v studených periódach pleistocénu. Tento proces bol uľahčený aj značným tektonickým porušením vápenca v tesnej blízkosti násunovej plochy vápencov silicika na podložné verfénske bridlice turnaika. Staropleistocénny vek jaskyne predpokladáme na základe jej relatívnej výšky ca 35 m od úrovne prameňa Pod skalou.
Boli v nej zistené motýle Scoliopteryx libatrix, spora¬dicky sa tu zdržiavajú aj netopiere.

© RuposTel s.r.o.