Skalná rúra

Nachádza sa na ľavom brehu Blhu pod severne orientovanou, 6 m vysokou bralnatou stenou vápencového chrbáta, ktorý výrazne vystupuje z okolitého zarasteného svahu. Taktiež severne orientovaný otvor s rozmermi 1 x 1 m je vo výške asi 18 m od nivy potoka Blh. Leží v katastrálnom území obce Drienčany. Nadmorská výška vchodu je ca

245 m.
Jaskyňu našiel Ľ. Gaál pri geologickom prieskume v roku 1979, zamerali ju Ľ. Gaál a J. Gaál 30. 5. 1981. Krátky opis bol publi¬kovaný v práci KÁMEN et al. (1982: 58), údaje opakujú Ľ. GAÁL & ŽENIŠ (1986: 36) aHocHMUTH (1996: 63). Mapa nebola publi¬kovaná.
Jaskyňu tvorí jediná chodba s nahor stúpajúcim dnom pod uhlom 20°. DÍžka chodby je 4,3 m, výška 1 m, šírka 1 až 1,5 m. Na konci sa chodba zužuje a končí sintrovými nátekmi. Tenké sintrové náteky a kôry sa sporadicky vy¬skytujú aj v ostatných častiach jaskyne. Sedimentárna výplň dna okrem zvetralín vo vchode chýba.
Jaskyňa pravdepodobne predstavuje mohutným skalným zosuvom odrezaný zvyšok (výbežok) pôvodne väčších flu-viokrasových podzemných priestorov, vytvorených koncom starého pleistocénu (mindelu). Odtrhová zóna zosuvu, sú¬časťou ktorého je aj skalná stena s vchodom jaskyne, je dobre rozoznateľná aj v súčasnosti. Fluviokrasový pôvod jaskyne potvrdzujú aj stopy bočnej erózie zachované v predných častiach jaskyne. Jaskyňa bola vytvorená vo wettersteinských útesových vápencoch. Z pravej strany otvoru bola odobratá aj vzorka horniny na zistenie mikrofácie (RS-399). Ide o mikrosekvencie tubiphytovo-sphinctozoo-vého biosparitu, biopelmikritu a biopelsparitu s bioklastami vápnitých húb, Tubiphytes obscurus, lastúrnikov, foramini-fer, Aeolisaccus sp. a rôznych mikroproblematík.

Ľ.Gaál 03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5764
© RuposTel s.r.o.