Kosťová jaskyňa

Nachádza sa vyššie na svahu ľavého brehu potoka Blh, 30 m severozápadne od bralnatých kulís nad Malou drienčanskou jaskyňou. Malý vertikálny vchod s rozmermi 0,6 x 0,4 m sa otvára pod hranou vápencovej plošiny na strmom svahu zarastenom krovinami. Relatívna výška vchodu od nivy je 19 m, nadmorská výška 247 m. Patrí do katastrálneho úze¬mia obce Drienčany.

Jaskyňu našiel Ondrej Knapp z Hnúšte na jeseň 1997. Preskú¬mal ju a našiel v nej ľudské kosti, z ktorých 2 stehenné poskytol Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Prieskum a zameranie jaskyne uskutočnili dňa 14. 1. 2000 O. Knapp, L. Iždinský a Ľ. Gaál. Vyzbierali z nej aj ostatné kosti, ktoré postúpili SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. Údaje o jaskyni doposiaľ neboli publikované.
Jaskyňa je prístupná 4,7 m hlbokou úzkou studňou, ktorá ústi do malej sály s rozmermi 2 x 2 m s dvomi menšími vý¬bežkami zo skalnej steny. Cez nízky priechod alebo cez skalné okno nad ním vo výške 1,7 m sa dostaneme do ďal¬šej, trochu väčšej sály s výškou stropu vyše 2 m. Strop i dno mierne klesajú a vyúsťujú do poslednej menšej sály s výškou stropu 1,2 m. Smerom na severozápad z nej vybieha prud¬ko stúpajúci výbežok v dĺžke 4 m so zasintrovaným dnom.
Dno v prevažnej časti jaskyne vypĺňa ostrohranná vá¬pencová sutina priemeru okolo 20 - 40 cm, len ojedinelé hlinitá výplň. Sintrová výzdoba je zastúpená drobnými kar-fíolovitými útvarmi najmä v priestore pod vstupnou stud¬ňou a v zadnom šikmom výbežku, kde sa nachádzajú aj drobné stalaktity a ojedinelý 30 cm veľký stalagnát.
Celková dĺžkajaskyne je 16,2 m, prevýšenie medzi bod¬mi 0 a 3 je 5,29 m.
Z genetického hľadiska je jaskyňa korózneho pôvodu, vytvorená pravdepodobne rozpúšťacou činnosťou kraso¬vých vôd pravdepodobne koncom starého pleistocénu.
Vyzbierané kosti 22. 2. 2000 identifikoval O. Ožd'áni (Archeologický ústav SAV, Nitra) nasledovne: holenná kosť (tibia) 2 ks, lakťová kosť (ulna) 1 ks, ramenná kosť (hume-rus) 1 ks, stavce (vertebrae) 2 ks a úlomky rebier (costae) 4 ks. Kosti boli odmastené, niektoré aj zasintrované, patrili dospelému človeku s možným vekovým zaradením od stre¬doveku po pravek. Úlomky lebky neboli zistené. Nakoľko kosti boli nájdené na dne druhej sály jaskyne (nie pod vstup¬nou studňou), príčiny ich výskytu v tejto jaskyni treba hľa¬dať pravdepodobne v kultových obratoch koncom bronzovej doby prípadne v neskoršom období, kedy boli využité aj priestory blízkej Malej drienčanskej jaskyne.

Jaskyne Drienčanského Krasu, Ľ.Gaál 03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5290
© RuposTel s.r.o.