Jaskyňa pri ceste

Jaskyňa so šikmo klesajúcim otvorom (1,1 x 1 m) sa na¬chádza na ľavom brehu Blhu, pod bralnatým výstupom vá¬penca na úrovni nivy, tesne pri štátnej ceste vedúcej do Hrušova a 15 m od okraja starého opusteného lomu. Nad¬morská výška vchodu je ca 231 m, katastrálne územie obce Drienčany.

Otvor jaskyne miestni obyvatelia poznali už oddávna a skúmali aj jej vodou vyplnené priestory. Najmä Ondrej Knapp z Hnúšte sa pokúsil dostať do ďalšieho pokračovania. Po odsávaní vody cis-ternou (autom V3S) sa dostal do jazerného priestoru. Jaskyňu za¬merali J. Gaál a Ľ. Gaál 13. 9. 1981. Na základe tohto prieskumu bol publikovaný prvý krátky opis jaskyne (KÁMENetal. 1982: 58). Ďalšia stručná zmienka je v práci Ľ. GAÁL & ŽENIŠ (1986: 36); HOCHMUTH (1996: 63) chybne uvádza jej 6-metrovú výšku nad hladinou Blhu. Jaskyňa v skutočnosti leží na úrovni nivy. Mapa jaskyne doposiaľ nebola publikovaná.
Doposiaľ známy úsek jaskyne pozostáva zo 4 m dlhej chodby s maximálnou šírkou 1,5 m a s výškou 0,5 - 1 m, ktorá šikmo klesá pod uhlom 23° a vyúsťuje do 3 x 2 m priestoru. Tento priestor s maximálnou výškou 2 m je pod¬ľa stavu hladiny krasovej vody vyplnený vodou vo forme malého jazierka (spravidla do polovice priestoru, v čase zvýšenia hladiny aj úplne). Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť jaskyne od fluviálnej výplne nivy Blhu môžeme predpokladať aj priamu komunikáciu jazierka s podzemnými vodami nivy.
Dno šikmo klesajúcej vstupnej chodby jaskyne vypĺňa hlinitá a humusová výplň, dno jazierka aj úlomkovitá. Sin-trová výplň je zastúpená miestami sa vyskytujúcimi tenký¬mi povlakmi mäkkého sintra.
Dĺžka zameraného úseku v jaskyni je 4,6 m, celková dĺžka jaskyne (s jazierkom) je 7 m. Celkové prevýšenie ku dnujazierkaje 3,5 m.
Jaskyňa je korózneho pôvodu, bola pravdepodobne vy¬tvorená rozpúšťacou činnosťou vystupujúcich krasových vôd (miešaná korózia) vo wettersteinských útesových vá¬pencoch v najmladšom pleistocéne.

Jaskyne Drienčanského Krasu, Ľ.Gaál 03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5223
© RuposTel s.r.o.