Mončiná

Dva malé otvory jaskyne sa nachádzajú tesne pod vrcho¬lom kopca s kótou 394 m s názvom Mončiná (400 m seve¬rozápadne od Holubiny), v lesnom poraste. Nadmorská výška vchodu je ca 393 m (podľa mapy mierky 1:10 000). Patrí do katastrálneho územia obce Slizké.

Malé prepadlisko na lokalite ukázal jaskyniarom J. Gaálovi, K. Ďurčíkovi a L. Benedekovi J. Vincel zo Slizkého dňa 12. 3. 1983. Jaskyniari ihneď začali kopať a do večera odkryli malý klen-bovitý otvor jaskyne. V odkrývačských prácach pokračovali aj s niektorými ďalšími členmi skupiny v dňoch 13. 3., 16. 4., 9. 5. a 19. 6. 1983 a postupne odkryli oba otvory lokality. Dňa 25. 6. 1983 K. Ďurčík dosiahol spojenie oboch otvorov. Priestory jasky¬ne ešte rozšírili 15. 12. 1984 K. Ďurčík a M. Newman a o rok neskôrt dňa 15. 12. 1985 jaskyňu zamerali Ľ. Gaál, Š. Pászer a P. Ženiš.
O jaskyni boli uverejnené len veľmi strohé zmienky bez mapy, s predpokladom jej korózneho pôvodu a s údajom o dĺžke 5 m (Ľ. GAÁL & ŽENIŠ 1986: 36, HOCHMUTH 1996: 70).
Oba vchody jaskyne (s rozmermi 1,7 x 0,8 m a 0,6 x 0,4 m), ktoré sú od seba vzdialené 5 m, sa otvárajú z malých prepadlísk. Sú spojené asi 1 m širokou a do 0,8 m vysokou podzemnou chodbou v smere SSV - JJZ s menšími výbež¬kami. Dno pokrýva humusová a hlinitá zemina, sintrová výplň chýba.
Dĺžka zameraných ťahov v jaskyni je 4,7 m.
Z genetického hľadiska je jaskyňa mimoriadne zaují¬mavá, pretože sa nachádza vo vrcholovej časti vápencové¬ho kopca v severnej časti Drienčanského krasu, o ktorej sa predpokladá, že nebola zaliata egerským morom a bola pred¬nostne exhumovaná aj spod andezitových vulkanoklastík. Preto môže reprezentovať najstaršiu etapu vzniku doposiaľ známych jaskýň na území Drienčanského krasu. Presné datovanie vzniku jaskyne je však veľmi obtiažne, predpo¬kladáme jej spodno- alebo strednomiocénny vek. Jaskyňa je v súčasnosti vysoko vyplnená aj kvartérnymi sedimenta-mi a len po ich odstránení môžu byť odkryté prípadné zvyš¬ky starších usadenín, ktoré by mohli objasniť jej približný vek. Zaujímavé sú však stopy bočnej erózie zachované naj¬mä pri širšom vchode. Nasvedčujú, že jaskyňa môže repre¬zentovať zvyšok veľmi starej eróznej jaskyne.
Vo vzdialenosti 13 m od jaskyne sa nachádza malá lie¬vikovitá krasová jama, ktorá svedčí o existencii ďalších podzemných priestorov v tejto oblasti.

Jaskyne Drienčanského Krasu, Ľ.Gaál 03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5234
© RuposTel s.r.o.