Líščia diera

Nízky horizontálny otvor jaskyne s rozmermi 1,7 m (šírka) x 0,7 m (výška) sa nachádza na severnom, krovinami za-rastenom skalnatom okraji plytkého závrtu v severnej časti Drienockej pustatiny. Nadmorská výška vchodu je ca 365 m, katastrálne územie obce Slizké.

Jaskyňu našli jaskyniari z Rimavskej Soboty 15. 10. 1973, avšak preskúmali a zamerali v dĺžke 6,1 m ju až 30. 7.1977 v rámci 2. jaskyniarskeho sústredenia (Ľ. Gaál a J. Thuróczy).
Krátky opis bez uverejnenia mapy uvádza Ľ. GAÁL (1979a: 106) pod názvom „Jaskyňa č. 12". Údaje sú však nepresné, preto¬že v čase dodania rukopisu jaskyňa ešte nebola zameraná. Stručné údaje sú publikované aj v práci KÁMEN et al. (1982: 58). Názov pochádza od líščích nôr v jaskyni.
21. 3. 2000 sa L. Iždinský preplazil do malej sály na konci jaskyne, ktorú zameral na súčasnú dĺžku 10,4 m.
Jaskyňa má po celej dĺžke veľmi nízky strop a v prvej polovici mierne klesajúce dno. Začiatočná výška stropu 0,7 m po 2 metroch klesne na 0,4 - 0,5 m, ktorá zostáva po celej dĺžke. Šírka chodby je približne 1 m. Na konci sa chod ba lomí doľava a vyúsťuje do malého priestoru s rozmermi 1,3 x 1,6 m, s výškou do 0,8 m.
Dno jaskyne vypĺňa humusová hlina s organickými zvyškami (aj s výkalmi cicavcov). Na strope v druhej polo¬vica jaskyne sa súvislé vyskytujú malé kónické stalaktity a náteky.
Dĺžka meračského ťahu v jaskyni je 10,4 m.
Jaskyňa je vysoko vyplnená sedimentami. Má severný priebeh na okraji závrtu, preto sa domnievame, že ide o zvyšok starého hltača občasných povrchových tokov. Jaskyňa sa vytvorila v svetlosivých waxeneckých vápencoch karnického veku.

Jaskyne Drienčanského Krasu, Ľ.Gaál 03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5031
© RuposTel s.r.o.