Lomová jaskyňa

Je poslednou známou jaskyňou na pravom brehu Drienku. Otvor s rozmermi 1,4 m (šírka) x 1,2 m (výška) sa nachád¬za v hornej tretine vápencového lomu Drienok pri ostrej zákrute štátnej cesty do Rybníka. Nadmorská výška vcho¬du je ca 350 m, reprezentuje teda najvyššiu úroveň vzniku jaskýň v tejto oblasti. Patrí do katastrálneho územia obce Rybník.

Jaskyňa bola zrejme odkrytá ťažbou v lome koncom 70. ro¬kov, jej otvor však bol zavalený. V roku 1997 sa následkom zosy-pania skál uvoľnil. Jaskyňa preskúmali a orientačne zamerali 18.2. 1999 Š. Pászer, T. Pászer, Cs. Nagypál a K. Nagypál. 6. 4. 1999 T. Pászer a Š. Pászer s J. Bariakom pokračovali v odkrývačských prácach na konci chodby a jaskyňu predĺžili na 8 m. 12. 3. 2000 však zistili značné zanesenie chodby hlinitými nánosmi.
O jaskyni neboli doposiaľ publikované žiadne údaje.
Jaskyňu tvorí jediná horizontálna chodba, ktorá do 5 m má výšku stropu 1,2 m, šírku 1,4 - 0,6 m. Ku koncu sa zu¬žuje a strop sa znižuje na 0,25 m.
Dno vypĺňajú hlinito-kamenité nánosy červenohnedej,ojedinelé aj okrovožltej farby. Sintrová výplň chýba,v zadnej časti sa ojedinelé nachádzajú drobné zárodky stalaktitov.
DÍžka zameraného úseku jaskyne je 6,2 m.
Na základe horizontálneho charakteru chodby môžeme predpokladať, že ide o starú fluviokrasovú jaskyňu, vytvo¬renú menej intenzívnym horizontálnym prúdením krasových vôd. Vysoká poloha jaskyne pod hranou poriečnej rovne svedčí o jej starom veku (zrejme najstarší pleistocén.)

© RuposTel s.r.o.