Knapovka

Vertikálny otvor sa nachádza na severnom okraji neveľkej, 2,3 m hlbokej prepadovej krasovej jamy s rozmermi 6 x 4 m s predĺžením v smere S - J. Vznikla zrejme následkom ko¬rózie a erózie prepadávajúcich sa občasných povrchových vôd do podzemia na západnom svahu Holého vrchu. Preto¬že závrt sa nachádza v hornej časti svahu, v nadmorskej výške ca 352 m, jaskyňa je pomerne mladá, preto ani nedo¬sahuje väčšie rozmery. Leží v katastrálnom území obce Drienčany.

Jaskyňu našiel Ondrej Knapp okolo roku 1985. Po vyčistení otvoru sa spustil dolu a priestory orientačne preskúmal. Na lokali¬tu sa vrátil spolu s L. Iždinským a Ľ. Gaálom 16. 3. 2000. Otvor však bol čiastočne zavalený andezitovým balvanom. Na jeho od¬stránení pracovali dňa 19. 3. a 26. 3. 2000 L. Iždinský, V. Vetrák, M. Ternák, D. Ország, M. Ország, M. Labanc a M. Golian. Bal¬van odstránili pomocou kladkostroja, rozšírili čiastočne zasypanú vstupnú plazivku a vnikli do podzemných priestorov jaskyne, ktorú v rámci tejto akcie aj zamerali.
Vertikálna jaskyňa je prístupná 2 m hlbokou studňou, ktorá pokračuje 2,5 m dlhou šikmo klesajúcou úzkou chod¬bou s korózne členitým stropom do hlavnej studne jasky¬ne. Tá je hlboká 5,5 m, má puklinovitý charakter s predĺžením do smeru 20 - 200°. Južné ukončenie je tvo¬rené balvanovitými závalmi. Studňa smerom na sever vy¬úsťuje do sály s rozmermi 4 x 2 m s výškou stropu do 2,5 m so šikmo klesajúcim dnom. Je založená na ďalšej pukline 290 - 110°, v ktorom smere je aj výrazne predĺžená.
Dno vypĺňa najmä hlinito-kamenitá sutina. Sintrová výplň je ojedinelé zastúpená sintrovými kôrami a menšími stalaktitmi v spodnej sále.
Celková dĺžka jaskyne je 19 m, prevýšenie 11 m.
Počas prieskumu dňa 26. 3. 2000 bol v spodnej časti zistený netopier Rhinolophus hipposideros

Jaskyne Drienčanského Krasu, Ľ.Gaál 03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5444
© RuposTel s.r.o.